مورد داشتیم دخدره پارک دوبل کرده ازش تست دوپینگ گرفتن :D