مردی‌خواست زنش را طلاق دهد.
دوستش دلیل خواست گفت :زنم همیشه می خواست من را عوض کند.
مرا وادار کرد سیگار و مشروب را ترک کنم
لباس بهتر بپوشم، قماربازی نکنم. دوستش گفت :اینها که چیز بدی نیست!
گفت :ولی حالا حس می‌کنم که دیگر این زن در شان من نیست!!!