از حکیمے پرسیدند:
چرا از کسی که اذیتت می کند انتقام نمی گیری؟
با خنده جواب داد...
آیا حکیمانه است سگی را که گازت گرفته گاز بگیری