گوجه سبز هم دارد می آید و تو نیامدی...
دیگه نیای هم خیالی نیست!
ما را همین گوجه سبز کافیست خخخخخخخ