پسر خالم رو بردیم مرکز خون، یک کیسه خون گرفتن بیهوش شده، دو کیسه خون زدن به هوش اومد.
خخخخخ