یه کِش اونقدری کِش میاد که بضاعتشه...!بعدش از یه جائی به بعد دیگه نمیتونه!
نه که نخواد؛ نمیتونه...
در میره, میخوره تو چش و چالتون!
این جریان خیلی از آدماست ها، یادمون نره....