زندگی اثر هنری است ...

نه یک مسئله ریاضی ...

به جای فکر کردن بهش ...

ازش لذت ببر !!!