مے گویند قِسمت نیست حِکمَت است
خدایآ...
مَن معنیِ قِسمت و حِکمَت را نمے دانم
امآ تو معنےِ طاقَت رآ مے دانی...
مَگَر نه؟؟؟