به افتخاردختری که ماشینش خراب میشه پیاده میشه کاپوتو میزنه بالا