��دوســـــت داشتــــن
مقیاس مطمئنــــی نیست...
گاهــــی
کودک پفــک را به پـدر ترجیح میدهـد....��