دقت کردین یه وقتاییم هس که قصدمیکنی اتاقتو مرتب کنی، پامیشی همه وسایلاتومیریزی بیرون بعدتازه میفهمی چه غلطی کردی