در میان هر سیب دانه ها محدود است.
در دل هر دانه، سیب ها نامحدود.
چیستانیست عجیب،...دانه باشیم نه سیب.