هیچ وقت توی جاده با ماکسیما کل نندازین !
من انداختم آژیر زد گفت بزن کنار
اصلا جنبه رقابت نداشت بیشعور