چسبیدن به خشم مثل چسبیدن به زغال داغ است، با این قصد که آن را بسوی کسی دیگر پرتاب کنی، اما این تو هستی که می سوزی