روزی روزگاری خدا ما را آفرید تا آدم باشیم

قصه ما به سر رسید خدا به خواسته اش نرسید ...... !!!!!!!!