مرگ و تنهایی ...

ترسم از مرگ

ن بخاطر اشک هاى مادرم است

ن گناه هاى کرده ام

ترسم از این است خدا بگوید

چرا کسى را میپرستیدى ک میدانستى

روزى تنهایت میگذارد...

/ 0 نظر / 3 بازدید