حس بودنت ...

اگر...
عشقت کورم کنه,
مهــــــم نیست!
.
حس بودنت،
قشنگتر از
.
.
.
دیدن دنیاست ....

/ 3 نظر / 9 بازدید
Deltang

نگشت نمای مردم شهر شده ام شیرین ندیده اند... که تیشه به دست بگیردو به سمت بیستون برود

پسرک پاییز

مشق عشق کرده ام این همه سال یاد تو را ولی هنوز شعر من بوی آمدنت را نگرفته است!

پسرک پاییز

تــــــو همـــان شقــــــــایق معــــروف شعـــــر خـــوب سهــــرابى! تـا تــــــــو هستــــــى زنــــــدگى بــــــاید کــــرد[گل] + آپم[لبخند]