کوتاهترین داستان دنیا نوشته شد ...؟؟؟؟

روزی روزگاری خدا ما را آفرید تا آدم باشیم

قصه ما به سر رسید خدا به خواسته اش نرسید ...... !!!!!!!!

/ 1 نظر / 3 بازدید
عمه

هنوز ادامه داره (رفته به خونه حالاادامش داره چیکارمیکنه؟؟؟؟؟)