دیوونگی ...

دکتر نیستم

امابرایتان10 دقیقه راه رفتن روی


جدول های کنارِ خیابان راتجویز می کنم


تا بدانید تعادل چیزِ مهمی است

امادیوانه بودن قشنگ تر است...!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید