اس ام اس خنده دار ...

اس ام اس مورد داشتیم خنده دار اردیبهشت 93   • • •

مورد داشتیم یه کلیپس سرشو از پنجره اتوبوس بیرون آورده

کلا مرکز ثقل رو تغییر داده اتوبوس چپ کرده !

• • • اس ام اس مورد داشتیم خنده دار اردیبهشت 93   • • •

مورد داشتیم پسره با باباش رفته بیرون

پلیس پدره رو گرفته گفته خانم کی باشن ؟

• • • اس ام اس مورد داشتیم خنده دار اردیبهشت 93   • • •

روم به دیوار ولی مورد داشتیم

پسره به خاطر فوت اقوامش تا ۴۰روز به ابروهاش دست نزده

• • • اس ام اس مورد داشتیم خنده دار اردیبهشت 93 • • •

مورد داشتیم پسره رفته خرید

دست رو هرچی گذاشته فروشنده گفته جنسش خیلی عالیه

خودم از همین جنس برای خواهرم برداشتم خیلی هم راضیه !

• • • اس ام اس مورد داشتیم خنده دار اردیبهشت 93 • • •

مورد داشتیم دختره

پشت کوله پشتیِ دانشگاش نوشته بوده :

عاقبت شوهر نکردن !

• • • اس ام اس مورد داشتیم خنده دار اردیبهشت 93 • • •

مورد داشتیم پسره با خشتکش داشته خیابونارو جارو میزده

شهرداری همونجا با حقوق و مزایای عالی استخدامش کرده !

• • • اس ام اس مورد داشتیم خنده دار اردیبهشت 93 • • •

ﻣﻮﺭﺩِ شش تایی ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ

ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺩﺍﺷﺘﻦ

ولی متاسفانه ﺑﻪ ﺁﺳﯿﺎ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪﻥ !

• • • اس ام اس مورد داشتیم خنده دار اردیبهشت 93 • • •

مورد داشتیم دختره عاشق پسره شده

پسره گفته بیخیال من شو ، من جای خواهرتم !

• • • اس ام اس مورد داشتیم خنده دار اردیبهشت 93 • • •

مورد داشتیم دختره از رو آگهی همشهری

مخاطب خاص پورشه دار پیدا کرده !

• • • اس ام اس مورد داشتیم خنده دار اردیبهشت 93 • • •

مورد داشتیم با کناری ما کنار نمی اومده

میخواست کنار بکشه ولی الان کنار کناریمون پارک دوبل زده

تازه ریختن رو هم واسه تخریب ما !

• • • اس ام اس مورد داشتیم خنده دار اردیبهشت 93 • • •

مورد داشتیم دخترِ از بی خواستگاری رفته جلوی کوه داد زده : با من ازدواج میکنی ؟

از کوه انعکاس صدا اومده : با من ازدواج میکنی ؟

دختره هم جواب مثبت داده ، الانم خوش و خرم با ۲تا بچه دارن زندگی میکنن !

• • • اس ام اس مورد داشتیم خنده دار اردیبهشت 93 • • •

مورد داشتیم

بعد خونه تکونی یه فرش اضافه اومده !

• • • اس ام اس مورد داشتیم خنده دار اردیبهشت 93 • • •

مورد داشتیم که میخواسته با شاهزاده سوار بر اسب سفید ازدواج کنه

هول شده با اسب سفید شاهزاده ازدواج کرده !

• • • اس ام اس مورد داشتیم خنده دار اردیبهشت 93 • • •

مورد داشتیم هیچ موردی نداشته که بهش گیر بدیم !

/ 0 نظر / 4 بازدید