دقت کردین ....

دقت کردین یه وقتاییم هس که قصدمیکنی اتاقتو مرتب کنی، پامیشی همه وسایلاتومیریزی بیرون بعدتازه میفهمی چه غلطی کردی

/ 1 نظر / 3 بازدید
میم مثل مادر

واقعا ... مخصوصا واسه خونه تکونی یا خونه ترتمیز کردن حسابی لینک شدین[منتظر]