تنهایی ...

◀◁◀هر چقدرم ک دورت شلوغ باشه

هر چنتا هم ک دوس دختر و دوس پسر داشته باشى

هر چقدر هم ک رفیق فاب داشته باشى

تا کسى رو نداشته باشى

وقتایى ک داغونى حالتو میپرسه

بجاى خوبم برى تو بغلش زار زار گریه کنى

تنهایى... ▶▷▶

/ 3 نظر / 12 بازدید
Deltang

تنـــــهایی یعنی: وقــــــتی صحــــــبت مســــــافرت رفتــــــن میشه اولیــــــن چــــــیزی که به ذهنــــــت برسه ایــــــن بــــــاشه که: هنــــــذفری یــــــادت نره

نرجس

گاهی باید آدم بدی باشیم تا بدانند خوب بودن ما وظیفه نیست...