دلم ...

دلم کمی خدا می خواهد...
کمی سکوت...
دلم دل بریدن می خواهد...
کمی اشک...
کمی آغوش آسمانی...
کمی درد دل...
دلم یک کوچه میخواهد بی بن بست...!!
و یک خدا....
تا کمی با هم قدم بزنیم،دورازمردم این دیار..
فقط همین..

/ 3 نظر / 13 بازدید