بخون و بخند ...

دیروز با مخاطبم رفتیم بیرون میخواس ماشینو پارک کنه برگشت گفت:اُه اُه بزار این"دافِ"رد شه پارک میکنم.منم سریع گفتم:دافـه خوشکـل کنارته داف نیگا میکنی؟!گفت:منظورم کامیون بود...ضایع شدم..خووو چیکا کنم نمیدونستم.اسمای کامیونم باید بدونم

/ 0 نظر / 8 بازدید