بدون شرح ...

تنگ میپوشندتادلتنگیهایشان رانشان دهند!موسیخ میکنندتااضطرابشان رافریادزنند!
لنزمیگذارندتادنیارارنگ دیگری ببینند!دماغ عمل میکنندتاازخودواقعیشان فرارکنند!
کاش مثل دیروزبودک توپ پلاستیکی بچه هاشیشه هارا می شکست...
امروزشیشه بچه هارا می شکند

/ 0 نظر / 3 بازدید