# عاشقانه

خیانت ...

آنــقــدر زیبـــا عاشق او شده ای کـــه آدم لـــذت مــــی بــرد از ایـــن هـــمــه خــیـــانــت ! روزی هــم اینگــونــــه عـــاشـــق من بــودی . . . یـــادت هــســت لــعــنــتــی ؟؟؟
/ 0 نظر / 4 بازدید

درد ...

و چقدر تلخ استکه با این همه پیشرفت علمیدانشمندان همچناناز یافتن داروییبرای "درد رفتنت"عاجز مانده اند
/ 0 نظر / 3 بازدید