انسان ...

گاهی برو...گاهی بمان
گاهی بخند...گاهی گریه کن
گاهی قدم بزن...گاهی سکوت کن
گاهی اعتمادکن...گاهی ببخش
گاهی زندگی کن...گاهی باورکن
گاهی بزرگ باش...گاهی کوچک باش
گاهی چترباش...گاهی باران باش
گاهی همه چیز...گاهی هیچ چیز
اماهمیشه وهمیشه انسان باش......

/ 1 نظر / 7 بازدید