عشق ... حسادت ... دیوانگی

هیــــــ ـــس....
هیـــــچے نگــــــو..
صـــدای تــــو را باد هـــم نباید بشــــنود..
تــــمام وجـــود تو مـــال من اســـت..
مـــردم مےگویـــند دیــــوانه ای..
تـــــــو میگــــویے حـــسودم..
امـــا مــــن عـــــــــاشقم!!
عشـــــق.. حســـــادت.. دیوانـــــگے تو بخـــــند
تا ببــــینے چـــطور برایــــت جــان مےدهــم....

/ 0 نظر / 8 بازدید