خاطرات یک دختر....

 اﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﯽ ﺷﻮﻫﺮﯼ

 ﺗو لاین ﺑﻪ ﻳﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﺎﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻳﻡ؟ ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ، ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﭼﺮﺍ؟ ﮔﻔﺖ ﭼﻮﻥ ﻣﺘﺎﻫﻠﻢ !!! ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﻛﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﺮﺩﻱ؟ ! ﮔﻔﺖ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ! ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﺑﭽﻢ ﺩﺍﺭﻱ؟ ﮔﻔﺖ : ﺁﺭﻩ ﺩﻭﺗﺎ ﺩﺍﺭﻡ ! ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻨﺎﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻲ؟ ﮔﻔﺖ : ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺩﺕ ﻫﻤﺸﻮ ﻣﻴﺪﻭﻧﺴﺘﻲ !! ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﻳﻨﻲ ﭼﻲ؟ ! ﮔﻔﺖ : ﺍﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﯾﯿﺘﻢ .....! ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﻴﺎﻡ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﺗﻮلاینﭼﻪ گوهی ﻣﻴخوری

/ 0 نظر / 9 بازدید