زن .....

صب شوهرم رفته سرکار بعد رفتنش دیدم موبایلشو جاگذاشته
بدو رفتم تو اتاق موبایل خودم بردارم به گوشیش زنگ بزنم بگم موبایلت رو جاگذاشتی!!!
خدایا من باخودم شادم منو ازخودم نگیر!!!

/ 0 نظر / 4 بازدید